Kategorie

Informace

Výrobci

Půjčovní řád

Úvodní ustanovení

  

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu. Ceny nájemného v zápůjční smlouvě jsou bez DPH 21% za jednotku /24hod,mm,/ dle ceníku pronajímatele.

 

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník

· byl straší 18-ti let
· předložil platný doklad určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)
· složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí

Technický stav půjčovaného nářadí je při odzkoušení a předání kontrolován pronajímatelem i nájemcem, případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání, se uvedou na výpůjční smlouvu.

Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pro práce, na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZ a používáním osobních ochranných pomůcek.

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny.

Povinnosti zákazníka

Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje půjčené nářadí déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit (i telefonicky).
V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.

Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě.

Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.
V případě poškození či ztráty vypůjčeného nářadí je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou. Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje tj. extrémní namáhání (týká se i nástrojů). Mechanická poškození hradí zákazník, např. poškozený kabel, pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje, pokud je lze ihned stanovit nebo zálohově.

V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného nářadí uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu stroje. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizen, ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli.

 
UPOZORNĚNÍ

Prosíme zákazníky, aby si při předvedení stroje zkontrolovali zejména úplnost zubů u pilových kotoučů a kompletnost SK hrotů vidiových vrtáků a korunek.

Poškození nástroje

Vylomení vidiového zubu pil. kotouče 1 zub se účtuje 80 Kč vč. DPH. Při vylomení 3 zubů a více se účtuje hodnota celého kotouče. Vylomení zubu korunky se účtuje 300 Kč vč. DPH.

Poškození nože hoblíku 82mm-tvrdokov (i malé vyštípnutí) - úhrada celého nového nože dle ceníku, u nožů HSS broušení.

Vrácení znečištěného stroje 50-200Kč

Náhrada – ztráta nástroje, zákazník zaplatí dle opotřebení podíl z pořizovací ceny, kterou stanoví pronajímatel.